Sołectwo Ossy
Ossy
Sołtys
Radna
- Pisma
Rada Sołecka
Historia
Statut
Konkursy
Informacje
Wydarzenia
2016 rok
2017 rok
Świetlica
Harcerstwo
Ochotnicza Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
Historia
Galeria
Przydatne wiadomości
Zdrowie
Parafia
Gmina
Biblioteka
Komunikacja
Lokalizacja
Statut

STATUT SOŁECTWA OSSY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Sołectwo Ossy, zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Ożarowice i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

§ 2.
1. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 160 ha.
2. Granice Sołectwa i jego położenie w Gminie Ożarowice określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu.

§ 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ożarowice,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ożarowice,
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ożarowice,
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ożarowice,
5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Ossy,
6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Ossy.

Rozdział 2.
Zadania Sołectwa
§ 4.
Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w sprawach dotyczących zaspakajania ich zbiorowych potrzeb w szczególności poprzez:
1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej,
2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie i inicjowanie form aktywności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej mieszkańców,
4) organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz,
5) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
6) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
7) ochronę środowiska i przyrody,
8) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
9) zarządzanie i korzystanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego, o ile zostały one przekazane Sołectwu oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła, poprzez wskazanie celu ich wydatkowania,
10) rozporządzanie środkami finansowymi wydzielonymi z budżetu i przydzielonymi sołectwu,
11) zatwierdzanie wniosków do budżetu gminy,
12) współpraca z sąsiednimi sołectwami.

§ 5.
Sołectwo realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,
3) uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) uchwalenie programów działania,
5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
6) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa,
7) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa

§ 6.

1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys - organ wykonawczy.
2. Rada Sołecka w składzie od 3 do 9 osób – jako organ wspomagający działalność Sołtysa. Skład liczbowy Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie.

§ 7.
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i rozpoczyna się dnia 01 stycznia roku kalendarzowego następującego po przeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy.
2. Sołtys i Rada Sołecka obejmują swoje funkcje z dniem 01 stycznia.
3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy Ożarowice w terminie do 1 miesiąca przed upływem ich kadencji.
4. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
Zebranie Wiejskie

§ 8.

Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

§ 9.
Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) przeznaczanie środków finansowych będących w jego dyspozycji, przydzielonych w budżecie gminy na dane Sołectwo, w tym występowanie z wnioskami dotyczącymi przedsięwzięć planowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w przypadku jego wyodrębnienia,
2) występowanie z inicjatywą przekazania Sołectwu składników majątkowych do korzystania,
3) decydowanie w sprawach dotyczących składników majątkowych przekazanych Sołectwu do korzystania,
4) uchwalanie programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
6) opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy spraw dotyczących rozwoju i funkcjonowania sieci handlowej, usługowej i komunikacji oraz placówek opieki zdrowotnej i oświatowej, projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych istotnych dla Sołectwa,
7) realizowanie zadań określonych w § 4 niniejszego Statutu, w szczególności poprzez:
a) inicjowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji,
b) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie opieki i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz aktywności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej mieszkańców,
c) występowanie z inicjatywą zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
d) inicjowanie w Sołectwie przedsięwzięć remontowo-budowlanych i inwestycji.
8) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, w szczególności budżetu Gminy, Statutu Sołectwa oraz kierunków i planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 5.
Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego

§ 10.

1. Każdy ma prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim.
2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Gminy Ożarowice.
3. Podstawą do ustalenia liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim jest informacja ze stałego rejestru wyborców wydawana przez odpowiednią komórkę Urzędu Gminy.
4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności sporządzonej przez Sołtysa, wyłożonej w miejscu Zebrania Wiejskiego.

§ 11.
1. Zebranie Wiejskie może zwołać Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania w Zebraniu Wiejskim,
2) Rady Sołeckiej,
3) Wójta Gminy,
4) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane na wniosek organów i osób wymienionych w ust. 1 w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku.
3. W przypadku niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa w terminie określonym w ust. 2, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt Gminy.
4. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt.

§ 12.
1. Sołtys informuje o Zebraniu Wiejskim, podając termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego, w sposób zwyczajowo przyjęty, między innymi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Sołectwa przynajmniej na 7 dni przed Zebraniem.
2. Sołtys informuje Wójta o planowanym Zebraniu Wiejskim. Wójt Gminy może uczestniczyć w zebraniu z głosem doradczym.
3. Informację o Zebraniu Sołtys przekazuje Radnym z terenu Sołectwa.

§ 13.
1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1) dla prawomocności uchwały Zebrania Wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosownia mieszkańców sołectwa,
2) uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących” nie bierze się pod uwagę. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego obrad,
3) uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, które odbywają się w głosowaniu tajnym,
4) wyniki głosownia ogłasza bezzwłocznie Przewodniczący obrad.
2. 2. W przypadku, gdy pierwsze zebranie wiejskie nie doszło do skutku wobec braku quorum, termin drugiego Zebrania Wiejskiego wyznacza się w dacie pierwszego Zebrania i rozpoczyna się ono po 15 minutach od godziny wyznaczonej dla pierwszego Zebrania.
3. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na Zebraniu.
4. Uchwały podejmowane w drugim terminie są wiążące.

§ 14.
1. Sołtys otwiera Zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru innego Przewodniczącego obrad spośród uczestników Zebrania Wiejskiego.
4. Zebranie przebiega zgodnie z przedstawionym przez Sołtysa i przyjętym przez uczestników Zebrania porządkiem obrad.
5. W porządku obrad każdego Zebrania Wiejskiego powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii poprzedniego Zebrania, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 15.
1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) miejscowość, datę, godzinę oraz oznaczenie, w którym terminie Zebranie się odbyło,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w Zebraniu, stwierdzenie quorum,
3) wybór przewodniczącego obrad w przypadku okoliczności przewidzianych w § 14 ust. 2 i 3,
4) wybór protokolanta Zebrania,
5) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenia ich stanowisk,
6) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania,
7) przyjęty porządek Zebrania,
8) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania,
9) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
10) uchwały podjęte przez Zebranie,
11) podpis Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego i protokolanta.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji, w tym podjęte uchwały.

§ 16.
1. Protokół Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla Sołtysa, drugi przekazuje się Wójtowi w terminie do 7 dni od daty Zebrania Wiejskiego.
2. Każdy mieszkaniec Sołectwa ma prawo wglądu do protokołów i robienia z nich notatek.

Rozdział 6.
Sołtys, Rada Sołecka

§ 17.

1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do zakresu działania Sołtysa należy:
1) zwoływanie i prowadzenie Zebrania Wiejskiego oraz przygotowanie projektów uchwał Zebrania,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) realizowanie uchwał Rady Sołeckiej,
4) sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej Sołectwa,
5) inicjowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, o ile taki został wyodrębniony,
6) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,
7) powiadamianie Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta oraz Radnych z terenu Sołectwa o terminie, miejscu i tematyce organizowanych Zebrań Wiejskich,
8) uczestniczenie w odbiorze inwestycji, remontów i innych zadań wykonywanych przez Gminę na terenie Sołectwa,
9) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie pomocy mieszkańcom Sołectwa w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w zakresie niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych podmiotów,
10) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie oraz dbanie o czystość i porządek w Sołectwie,
11) zgłaszanie wniosków do Wójta i Rady Gminy w sprawach dotyczących potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców raz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
12) składanie rocznych sprawozdań oraz sprawozdania za okres całej kadencji ze swojej działalności i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa,
13) wywieszanie na tablicach ogłoszeń plakatów i ogłoszeń otrzymanych z Urzędu, 14) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa oraz wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa,
15) na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może on również składać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. Sołtys otrzymuje dietę, na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy.

§ 18.
1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka wybierana w składzie określonym w § 6 ust. 2 przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
2. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys.
4. Członkowie Rady Sołeckiej sprawują swoje funkcje społecznie.
5. Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1) udzielanie pomocy Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków finansowych przydzielonych Sołectwu z budżetu gminy lub w ramach funduszu sołeckiego, o ile taki został wydzielony,
3) organizowanie wykonywania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrolę ich realizacji,
4) wyrażanie opinii w sprawach Sołectwa w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
6. Sołtys jest wyłączony z przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu w sytuacji, gdy przedmiotem Zebrania Wiejskiego są wybory na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej oraz gdy Zebranie Wiejskie ma rozpatrywać wniosek o odwołanie Sołtysa z funkcji.

Rozdział 7.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 19.

1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2. Obwieszczenie o miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyborów wraz z porządkiem obrad sporządza Wójt i podaje je do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów.
3. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać w szczególności:
1) otwarcie Zebranie Wiejskiego,
2) stwierdzenie quorum,
3) wybór protokolanta Zebrania,
4) wybór Przewodniczącego obrad,
5) złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji,
6) wybór Komisji Skrutacyjnej,
7) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów,
8) głosowanie tajne i wybór Sołtysa,
9) ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa,
10) przekazanie prowadzenia Zebrania Wiejskiego wybranemu Sołtysowi,
11) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej,
12) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,
13) głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej,
14) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej,
15) wolne wnioski i zapytania.
4. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera Wójt, a następnie zarządza wybory Przewodniczącego obrad spośród uczestników Zebrania Wiejskiego. Po ogłoszeniu wyników wyborów Sołtysa, dalsze obrady prowadzi nowo wybrany Sołtys.
5. Przewodniczący obrad nie może być osobą kandydującą na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub członkiem Komisji Skrutacyjnej.

§ 20.
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 21.
1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 członków wybranych w głosowaniu jawnym spośród obecnych na Zebraniu.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 22.
1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 23.
1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 1587
3. W razie nieobecności kandydata na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zgłaszający kandydaturę musi przedstawić pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie z podaniem funkcji, na jaką kandyduje.
4. Komisja Skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, przedstawia zasady głosowania.
5. Głosowanie odbywa się na odrębnych kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Sołectwa, z umieszczonymi nazwiskami kandydatów według kolejności zgłoszeń.
6. Głosuje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska wybieranego kandydata.
7. Przy głosowaniu na Sołtysa wyborcy stawiają znak „x” przy jednym nazwisku.
8. Dokonując wyboru członków Rady Sołeckiej wyborcy stawiają znak „x” przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów, ilu jest wybieranych do Rady Sołeckiej.
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, zarządza się powtórne głosowanie.
10. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż wymienione w ust. 5,
3) z ilością znaków „x” niezgodną z zapisami w ust. 7 i 8.

§ 24.
Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

§ 25.
Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 26.
1. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów na sołtysa i do Rady Sołeckiej uzyskało największą, równą liczbę głosów przeprowadza się powtórne głosowanie nad tymi kandydatami.
2. Jeżeli w ponownym głosowaniu największa liczba głosów nadal będzie równa dla kilku kandydatów, wówczas przeprowadza się spośród tych kandydatów dalsze ponowne głosowanie. Taką procedurę głosowania przeprowadza dwukrotnie.
3. W sytuacji, gdy nie dokonano wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, Wójt zarządza kolejne wybory, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia Zebrania Wiejskiego, na którym nie dokonano wyboru.

§ 27.
Techniczno-organizacyjne warunki przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zapewnia Wójt.

Rozdział 8.
Zasady i tryb zarządzania i przeprowadzania wyborów przedterminowych i uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 28.

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez Zebranie przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego Statutu i uchwał Zebrań Wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

§ 29.
1. W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej, Rada Gminy zarządza wybory przedterminowe, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia odwołania lub złożenia rezygnacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wybory przedterminowe Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej przeprowadza się odpowiednio w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ich wyborze.
3. Nie przeprowadza się przedterminowych wyborów Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Wójt na ten okres powierza obowiązki Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.

§ 30.
1. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa w liczbie nie mniejszej niż 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa oraz Rada Sołecka.
2. Wniosek o odwołanie Sołtysa musi posiadać merytoryczne umotywowanie. Do wniosku złożonego przez mieszkańców musi być załączona lista z podpisami oraz adresami zamieszkania.
3. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem wyjaśnień w sprawie zarzutów.

§ 31.
Zebranie Wiejskie dla odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt.

§ 32.
1. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna powołana na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego spośród uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 33.
1. Wybory uzupełniające mające na celu uzupełnienie składu Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale 7 Statutu.
2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 34.
Kadencja Sołtysa lub Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych i uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji organów Sołectwa, o której mowa w Statucie.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wnoszenia protestów wyborczych

§ 35.

1. Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej może być wniesiony protest do Rady Gminy z powodu naruszenia przepisów Statutu dotyczących głosowania lub ustalenia wyników głosowania, mającego wpływ na wynik wyborów.
2. Protest, o którym mowa w ust. 1, może wnieść osoba uprawniona do głosowania, która potwierdziła udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania, w terminie 7 dni od dnia wyborów.
3. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.
4. Rada rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której:
1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie, mającej wpływ na dokonany wybór oraz stwierdza nieważność wyborów w całości lub w części,
2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie i protest oddala.
5. Protest zostaje odrzucony, jeśli został złożony z naruszeniem 7-dniowego terminu.
6. W sytuacji stwierdzenia nieważności wyborów w całości lub w części, Rada wyznacza nowy termin wyborów.

Rozdział 10.
Gospodarowanie majątkiem Sołectwa

§ 36.

Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

§ 37.
1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Wójt może przekazać Sołectwu części mienia komunalnego do wyłącznego korzystania.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenia:
1) nieruchomości, z której Sołectwo zamierza korzystać,
2) celu służącego mieszkańcom,
3) skutków finansowych (źródeł finansowania wydatków i uzyskiwania dochodów),
4) zamierzonej działalności oraz formy organizacyjnej służącej realizacji zamierzonego celu.
3. Wójt rozstrzyga wniosek Sołectwa, po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy skutków przekazania nieruchomości.

§ 38.
1. Sołectwo gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności:
1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
2) utrzymuje mienie w stanie należytym przez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,
3) korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Z przekazanych składników mienia mieszkańcy Sołectwa korzystają zgodnie z przeznaczeniem, ich właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki.
3. Przekazania lub przejęcia mienia dokonuje Wójt w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać:
1) oznaczenia stron,
2) oznaczenia przedmiotu przekazania,
3) opis stanu technicznego i inne istotne informacje.
4. Przekazanie nieruchomości Sołectwu nie może naruszać planów zagospodarowania Gminy oraz innych przepisów prawa.
5. Odpowiedzialność za zarząd powierzonym mieniem ponosi Sołtys.

§ 39.
Ewidencja przekazanego Sołectwu mienia prowadzona jest w Urzędzie Gminy.

§ 40.
1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie gminy na potrzeby Sołectwa z przeznaczeniem na:
1) utrzymanie, konserwację i bieżące remonty mienia komunalnego przekazanego Sołectwu,
2) finansowanie statutowej działalności w Sołectwie,
3) dofinansowanie inicjatyw społecznych w Sołectwie,
4) inne cele określone uchwałą Zebrania Wiejskiego, będące zadaniami własnymi Gminy z przeznaczeniem na zaspokojenie ogólnych potrzeb mieszkańców.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przez Urząd Gminy zgodnie z dyspozycjami Sołectwa, na podstawie przedstawionych rachunków uzasadniających dokonanie płatności na zadanie określone w uchwale Zebrania Wiejskiego.

§ 41.
Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi Urząd.

§ 42.
Plan podziału wykorzystania środków finansowych podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

§ 43.
Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys.

Rozdział 11.
Kontrola i Nadzór

§ 44.

Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium legalności(zgodności z prawem), celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 45.
1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej.
2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jaki bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa.

§ 46.
1. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Wójt.
2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
3. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
4. Do środków nadzoru należy w szczególności:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa,
2) prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa.

§ 47.
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od ich podjęcia.
2. Wójt, jeżeli uzna, że uchwały organów Sołectwa są niezgodne z prawem, wstrzymuje ich realizację i przekazuje je Radzie celem zajęcia ostatecznego stanowiska.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 48.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustaw i Statutu Gminy.
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Forum
Piłka Nożna
2016 rok
Turniej Piłki Nożnej 2016
Dzień Dziecka 2016
2017 rok
Dożynki Ossy
Mikołajki 2016
Mikołajki 2017
Harcerstwo
Na Forum
Najnowsze Tematy
Witam
Najciekawsze Tematy
Witam [0]


17,430 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu